Primăria Comunei Jibert | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2020 HOTARAREA Nr.31 Din 31 August 2020 PRIVIND: Modificarea organigramei si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Jibert începând cu data de 01.09.2020 2020-08-31
30 / 2020 HOTARAREA Nr.30 Din 31 august 2020 PRIVIND Modificarea si completarea contractului cadru de închiriere a păşunilor proprietate privata a comunei Jibert aprobat prin HCL nr.19/2020 Consiliul local al comunei Jibert întrunit in şedinţa ordinara din data de 31.08.2020 Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Jibert Prevederile OUG nr.34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si penru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 cu modificările si completările ulterioare. 2020-08-31
29 / 2020 HOTARAREA Nr.29 Din 31 august 2020 PRIVIND;Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020-08-31
28 / 2020 HOTARARE A Nr.28 Din 31 august 2020 PRIVIND;Alegerea preşedintelui de şedinţa 2020-08-31
28 / 2020 HOTARARE A Nr.28 Din 31 august 2020 PRIVIND;Alegerea preşedintelui de şedinţa 2020-08-31
27 / 2020 HOTA RA REA Nr.27 Din 25 august 2020 PRIVIND;RectifIcarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020-08-25
26 / 2020 HOTĂRÂREA NR. 26 Din 16 iunie 2020 privind delegarea de gestiune a Serviciului public de iluminat al comunei Jibert 2020-06-16
25 / 2020 HOTARAREA Nr. 25 Din 16 iuriie 2020 PRIVIND Atestarea apartenenţei unor imobile avand destinaţia drumuri de exploatare, canale si parauri la domeniul public al comunei Jibert in vederea înscrierii in cadastrul sistematic Tarlalele 101,105,106 si 98 - Dacia Tarlalele 48,46,47 - Văleni T.69 Jibert. 2020-06-16
24 / 2020 HOTARAREA Nr.24 Din 16 iulie 2020 PRIVIND;Alegerea preşedintelui de şedinţa 2020-06-16
23 / 2020 HOTARAREA Nr.23 Din 12.iunie 2020 PRIVIND;Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim II 2020. 2020-06-12
22 / 2020 HOTĂRÂREA NR.22 Din 9 iunie 2020 privind modificarea si completarea HCL nr.19/15.05.2020 privind modificarea si completarea HCL NR 10/26.02.2020pentru demararea procedurilor privind \'închirierea păşunilor proprietate privata a comuneri Jibert 2020-05-28
21 / 2020 HOTARAREA Nr .21 Din 28 mai 2020 Privind Revizuirea devizului general al obiectivului de investiţii "Alimentare cu apa a localităţilor Jibert,Dacia ,Lovnic comuna Jibert judeţul Brasov" 2020-05-28
20 / 2020 HOTĂRÂREA Nr.20 din 28 mai 2020 Privind aprobarea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 2020-05-28
19 / 2020 HOTĂRÂREA NR.19 din 15.mai 2020 privind modificarea si completarea HCL nr.10/26.02.2020privind demararea procedurilor pentru inchirierea păşunilor proprietate privata a comuneri Jibert 2020-05-15
19 / 2019 HOTARAREA Nr. 19 Din 28 mai 2019 Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii "Sistem de canalizare menajera si sistem de alimentare cu apa in localitatea Văleni comuna Jibert judeţul Braşov" 2019-05-28
Înapoi