Primăria Comunei Jibert | PH privind modificarea si completarea HCL nr.10/26.02.2020 privind demararea procedurilor pentru inchirierea păşunilor proprietate privata a comuneri libert


PH privind modificarea si completarea HCL nr.10/26.02.2020 privind demararea procedurilor pentru inchirierea păşunilor proprietate privata a comuneri libert

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRASOV

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIBERT HOTĂRÂREA NR
privind modificarea si completarea HCL nr.10/26.02.2020 privind demararea procedurilor pentru inchirierea păşunilor proprietate privata a comuneri libert


Consiliul local al comunei Jibert, întrunit in şedinţa ordinara la data de
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Jibert nr , precum şi raportul
Compartimentului Agricol nr prin care se propune închirierea păşunilor din proprietatea
privată a comunei Jibert;
Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Jibert;

 

In conformitate cu prevederile:
-art. 9 alin. (2) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013;
- Ordinul nr. 407//2013, ordin comun al MDRAP şi MADR pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respective al municipiilor;
- O.MADR nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte.
- HCJ nr.527/2019 peivind stabilirea preturilor medii ale produselor aghricole pe baza carora se evalueaza in lei veniturile din arenda exprimate in natura pentru anul 2020.
- HCL nr.72/28.12.2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate in patrimonial Comunei Jibert.
- art. 1777 - 1823 din Legea nr. 287/2009- Codul civil
In temeiul art. 129 alin (2) lit c, alin (5) lit b), art. 196 alin.l lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrtiv .

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păşunatului, precum şi exploatarea păşunilor aflate în proprietatea privată a comunei Jibert, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă închirierea prin atribuire directă pentru o perioadă de 7 ani a terenurilor cu categoria de folosinţă ''pajişte" (păşune) , proprietate privată a comunei Jibert, conform Anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.3. Suprafaţa de păşune disponibila in fiecare localitate compunenta a UAT Jibert sa va stabilii prin impartirea suprafeţei la numărul de cereri depuse rezultând cota de 1/1 UVM .Diferenţa de UVM-uri neatribuite se împarte la suprafaţa de păşune ramasa rezulktand un coeficient de aplicare in fiecare localitate.
Art.4. Se aproba repartizarea unui număr maxim de 60 UVM-uri pentru fiecare fermier inclusiv sot soţie.
Art.5. Se stabileşte preţul de închiriere de lei/ha/an pentru terenurile eligibile şi de
lei/ha/an pentru terenurile neeligibile.
Art.6. Se aprobă Documentaţia de atribuire directă pentru închirierea pajiştilor din proprietatea privată a comunei Jibert, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Se aprobă contractul-cadru de închiriere, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.
Art.8 Se împuterniceşte Primarul comunei Jibert să semneze contractul de închiriere al păşunilor.

Înapoi